Dienstverleningsdocument

Inleiding

Hierbij ontvangt u het dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer) van Averes Assurantiën, Akeleistraat 22 te Wierden. Tel. 0546-578054

Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen en wat u van ons mag verwachten. U kunt verder vinden hoe wij worden beloond en wat de hoogte is van onze beloning. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Avéres Assurantién biedt u deskundige advies- en bemiddelingsdiensten op het gebied van:

  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Zorgverzekeringen
  • Uitvaartverzekeringen

Geschiedenis van ons kantoor

Sinds 1986 is Avéres Assurantiën actief op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, schadeverzekeringen, zorgverzekeringen.
Sinds 1996 zijn wij gevestigd in de Gemeente Wierden.

Deskundigheid en Kwaliteit

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (WFT) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12006403 voor het uitoefenen van onze bedrijfsactiviteiten. De AFM houdt toezicht op deskundigheid, integriteit, betrouwbaarheid en zorgplicht naar onze klanten. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Onze relatie met verzekeraars

Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde verzekeringsmaatschappijen voor het afsluiten van verzekeringen.

Contactgegevens

Naam Kantoor
Avéres Assurantiën

Kantooradres
Akeleistraat 22

Postcode en plaats
7641 CS Wierden

Telefoonnummer
0546-578054

Faxnummer
0546-578762

Website
www.averes.nl

E-mailadres
info@averes.nl

Inschrijvingsnummer AFM
12006403

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK
06054777

Kifidnummer
300.003554

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
8.00 uur - 12:30 uur 13:00 uur - 17.00 uur

Onze dienstverlening

Omdat dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met verzekeringsmaatschapijen en producten die daarvoor nodig zijn.

Onze dienstverlening splitsen wij op in vier onderdelen.

  1. Oriënteren
  2. Adviseren
  3. Bemiddelen
  4. Onderhoud

Deze bovenstaande diensten sluiten bij elkaar aan, maar staan in principe los van elkaar. u maakt de beslissing van welke dienst(en) u gebruik maakt.

Orienteren

Als u een nieuwe afspraak bij ons maakt, dan starten we met een oriëntatiegesprek. Het is bedoeld om vrijblijvend met u te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. u krijgt tijdens het eerste uur van ons algemene informatie, waaronder in ieder geval dit dienstverleningsdocument. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

Adviseren

Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoeken welke verzekeringen voor u van toepassing zijn conform uw wensen en situatie

Bemiddelen

Alvorens wij bemiddelen, moet er een gedegen en passend advies zijn uitgebracht. Het is immers van belang dat het produkt past bij uw situatie.

Wij helpen u bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de verzekeraar van uw keuze. Daarnaast onderhouden wij namens u de contacten met de verzekeraar. De werkzaamheden die wij voor u doen leggen wij vooraf vast in een opdracht tot dienstverlening.

Update

Nadat u uw verzekerings product heeft kunnen wij u nog steeds van dienst zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden.

Wat mogen wij van u verwachten?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening zeer hoge eisen stellen, tegelijkertijd verwachten wij van u ook de volgende medewerking;
U verstrekt ons tijdig alle juiste en relevante informatie die in het kader van de door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Dit is uw eigen belang, mocht in tijden van schade blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven,
dan kan het bijvoorbeeld zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade niet of niet helemaal te vergoeden. Wij vragen u ook de gegevens van de stukken die u van ons ontvangt te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Ook na het adviseren en bemiddelen stellen wij het op prijs dat u ons op de hoogte houdt van mogelijke veranderingen. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie. U kunt hierbij denken aan: geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizen etc.

Onafhankelijk intermediair, waarom?

Een belangrijk voordeel van een onafhankelijke tussenpersoon is het brede aanbod aan verzekeraars. Het scheelt u veel vergelijk. Dat doen wij voor u!

Hoe worden wij beloond?

Provisie

De traditionele wijze van belonen is de provisie die door de maatschappij aan de tussenpersoon wordt uitgekeerd bij het afsluiten van een product. Deze provisie die bij het afsluiten van het product wordt verrekend noemen we afsluitprovisie en doorloopprovisie.

Afsluitprovisie werd altijd in één keer uitbetaald. Doordat de overheid wil stimuleren dat de adviseur niet provisiegedreven gaat werken is dit aangepast. De provisie die ineens ontvangen wordt op een complex product is maximaal 60% van de afsluitprovisie. De overige provisie wordt in minimaal 5 jaar uitbetaald.

Naast afsluitprovisie is er sprake van doorloopprovisie voor onderhoud van schade of levensverzekeringen.

De provisiebedragen die ons kantoor ontvangt zullen u kenbaar worden gemaakt bij het afsluiten van de levens - en schadeverzekering en uitvaartverzekeringen.

NB: De provisiekosten zijn in de producten verwerkt.

Beeindiging van de relatie

U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten, Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Algemene info

Avéres Assurantién is aangesloten bij:

Kamer van Koophandel (KVK)

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht staan wij ingeschreven onder de naam Hypotheken Info Centrum Rijssen B.V. geregistreerd onder nummer 06054777

Autoriteiten Financiele Markten (AFM)

Ons kantoor heeft volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 1200403, voor het uitoefenen van ons bedrijf.

Privacy

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Klachten Instituut Financiele Diensten (KiFiD)

Klachten over onze dienstverlening nemen wij serieus en lossen wij graag in goed overleg met u op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.

Het Kifid is ook bereikbaar op het volgende postadres:
Kifid
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Beroepsaansprakelijkheid

Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Ziektekostenverzekering

Premieberekening / aanvraag