Verzekeringen bedrijven

Algemeen

Een verantwoorde bedrijfsvoering betekent automatisch, dat bepaalde risico's voor een onderneming zoveel mogelijk afgedekt dienen te worden. U kunt risico's door een verstandig beleid zo klein mogelijk trachten te houden, echter u heeft het niet altijd zelf in de hand.

Zijn de financiële gevolgen tè omvangrijk of zelfs in het geheel niet te overzien, laat u dan voorlichten over de mogelijkheden om u voor deze risico's te verzekeren.

Wij inventariseren samen met u deze bedrijfsrisico's en bieden u de mogelijkheden om deze te verzekeren. Belangrijk voor u om te weten, is dat wij op basis van onze onafhankelijkheid en deskundige samenwerking met professionele verzekeraars, u het juiste product en de juiste verzekeraars kunnen adviseren.

Heeft u reeds polissen elders lopen en wilt u hierover nader advies, ook dan zijn wij u graag van dienst.

Om u alvast een globale indruk te geven van de vele risico's en verzekeringsmogelijkheden, hebben wij een aantal verzekeringsvormen voor u op een rij gezet en deze nader omschreven.

Bedrijfssparen

Voor werknemers is het fiscaal erg aantrekkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheden van de bedrijfsspaarregeling. Deze voordelen strekken zich ook uit tot de werkgever. De meest bekende bedrijfsspaarregeling is:

Spaarloon

Hierbij spaart de werknemer een periodiek bedrag van max. € 613,-- jaarlijks. Dit geeft voor de werknemer een besparing, aangezien hier geen belasting en sociale verzekeringspremie over afgedragen behoeven te worden. De werkgever bespaart zich plm. 20%. De bedragen worden gestort op een voor vier jaar geblokkeerde spaarrekening, behoudens enkele met name genoemde uitzonderingen.

Vanaf 1 januari 2005 kan een werknemer nog slechts bij één werkgever deelnemen aan de spaarloonregeling. Als een werknemer bij een werkgever wil sparen via de spaarloonregeling, dan moet worden voldaan aan de volgende twee voorwaarden: de werknemer is sinds 1 januari 2005 bij die werkgever in dienst en die werkgever past ten aanzien van die werknemer sinds 1 januari 2005 de algemene heffingskorting toe.

Het tarief voor eindheffing over spaarloon wordt met ingang van 1 januari 2005 verhoogd tot 25%. In de inkomstenbelasting geldt voor het jaar 2005 een vrijstelling in box 3 van maximaal € 17.025,- voor geblokkeerde spaartegoeden uit een spaarloonregeling.

Pemba

Krijgt u te maken met een werknemer welke na verloop van twaalf maanden in de WAO terecht komt, dan heeft u als werkgever de wettelijke verplichting om gedurende de eerste vijf WAO-jaren mede zorg te dragen voor de WAO-financiering.

Zoals geregeld in de wet Pemba wenst de overheid de werkgever hiermee financiële betrokkenheid bij de WAO van een werknemer te geven. U heeft als werkgever de mogelijkheid om gebruik te maken van de diverse uitvoerende instanties. U betaalt dan een gedifferentieerde premie aan de hand van het ziekteverloop van uw werknemers.

Wenst u niet geconfronteerd te worden met een sterk stijgende premie, dan kunt u dit voorkomen middels een premiedempings-verzekering (Pemba). Geeft u er de voorkeur aan om eigenrisicodrager te worden, dan loopt uw onderneming zelf het financiële risico van de eerste vijf jaren van arbeidsongeschiktheid, dit is zeker niet haalbaar voor kleinere bedrijven.

Om te voorkomen dat werknemers met een inkomen boven de WAO-dagloongrens te maken kregen met een onevenredig sterke terugval in inkomen, kunt u een z.g. WAO-gat verzekering overwegen, wel of niet in collectief verband.

WIA

De Eerste Kamer heeft op 8 november 2005 ingestemd met de WIA. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2006. De WAO wordt op deze datum vervangen door de WIA. De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, gaat twee onderdelen omvatten: de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de WGA en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, de IVA. Bij de nieuwe wet gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Met andere woorden: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan ... maar om wat je nog wel kan.' De wet zal dan ook meer prikkels bieden om weer aan de slag te gaan. Zo zal het straks financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

Computer

Dit is een specifieke verzekering voor apparatuur welke u gebruikt voor uw automatisering incl. de software.

Middels de inventaris/goederen verzekering is het risico van brand of diefstal wel gedekt. Doch specifieke risico's zoals het laten vallen van de apparatuur of de beruchte kop koffie, of schade door het doorbranden van onderdelen zijn verzekerd te worden op deze specifieke verzekering.

Rechtsbijstand

Raakt u als ondernemer betrokken bij een juridisch probleem, het lijkt wel of deze kans met de dag groter wordt, dan kunt u veel gemak hebben van een rechtsbijstandverzekering.

Aangezien vrijwel ieder onderneming anders is, zijn er ook op dit gebied diverse specifieke verzekeringsvormen ontwikkeld welke nauw aansluiten op uw onderneming. Waar een aansprakelijkheidsverzekering een uitsluitend verwerend karakter heeft, daar heeft de rechtsbijstand tevens een eisend karakter, immers u kunt er ook een beroep op doen indien u schade heeft geleden.

Ook indien u als ondernemer behoefte heeft aan een juridisch advies kunt u in het algemeen gebruik maken van uw verzekering.

Geld

Vrijwel ieder bedrijf heeft te maken met contant geld of cheques en de opslag en het transport daarvan. Wilt u niet het risico lopen van diefstal, afpersing en overval etc. dan kunt u overwegen om een geldverzekering af te sluiten. De premie is uiteraard afhankelijk van het maximum verzekerd bedrag en de specifieke bedrijfsrisico's w.o. de opslagfaciliteit.

Arbeidsongeschiktheid

Dit is een risico, waarvoor de werknemers vaak beter verzekerd zijn dan de ondernemer zelf. Natuurlijk probeert u zo lang mogelijk door te blijven werken, ziek zijn is vaak niet mogelijk. Natuurlijk kunt u de eerste periode waarin u door ziekte of ongeval uitgeschakeld bent financieel wel aan. Soms is het nodig om een dure plaatsvervanger in te huren, dit zijn extra kosten welke soms zwaar op het resultaat van de onderneming drukken.

Zonder voorziening ontvangt u helemaal niets. De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is immers per 1 augustus 2004 afgeschaft. Kortom u kunt als zelfstandige niet buiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien de premie een bezwaar zou zijn, dan heeft u altijd de mogelijkheid om te variëren in verzekerde bedragen, met de duur van het eigen risico, de eindleeftijd of de ondergrens van arbeidsongeschiktheid.

Wij stellen graag in overleg met u een betaalbare verzekeringsvorm voor u samen, waarna wij op deze basis een vergelijking maken tussen de verschillende verzekeraars. Ook hier is inzicht in de materie en de markt onontbeerlijk.

Werkmateriaal

Zoals het voor motorvoertuigen met kenteken mogelijk en gebruikelijk is om deze te verzekeren, zo is het ook mogelijk een soortgelijke verzekering af te sluiten voor al het werkmateriaal zonder kenteken bijv. heftrucks, graafmachines, bulldozers, etc. Ook hier is het mogelijk om te kiezen uit de dekking voor uitsluitend het aansprakelijkheidsrisico (WA) en indien gewenst aangevuld met een Cascodekking of een aanvulling voor het Brand/Diefstal risico.

Inventaris

Uiteraard is het noodzakelijk om ook de bedrijfsinventaris en de goederen en opslag van artikelen te verzekeren. Ook hier heeft u de mogelijkheid tot een keuze uit diverse dekkingsmogelijkheden, variërend van uitsluitend branddekking tot een uitgebreide dekking.

Bedrijfsschade

Krijgt uw bedrijf te maken met schade zoals gedekt op de inventaris/goederen verzekering of de opstalverzekering, dan houdt de schade niet op bij het vergoeden van de directe schade.

In het ergste geval kunt u voor langere periode uw bedrijfsuitoefening wel vergeten, dus geen omzet maar wel het doorlopen van de vaste lasten. Met een bedrijfsschadeverzekering ontvangt u zolang uw omzet niet op het niveau is van voor het schade-evenement een aanvulling tot uw normale brutowinst.

Tevens kunt u gebruik maken van de expertise van de verzekeraar, deze zal al het mogelijke doen om u zo snel mogelijk weer op uw normale omzet/brutowinst terug te krijgen, dit ter beperking van de benodigde aanvullingsbedragen.

De premieberekening geschiedt meestal op voorschotbasis met een jaarlijkse verrekening aan de hand van de omzet c.q. loonbedragen.De premie wordt bepaald aan de hand van het risico, het verzekerd bedrag en het aantal weken dat er maximaal wordt uitgekeerd, bijv. 26, 52 of 78 weken, al naargelang de specifieke bedrijfsrisico's.

Opstalverzekering

Premieberekening / aanvraag